Laatste nieuws

Aanvulling berichtgeving van 12-5-2015

Category:

Laatste nieuws

Geachte slijter,

Ter verduidelijking en in aanvulling op onze berichtgeving van gisteren omtrent de Nationale Slijtersbon het volgende.

Naar aanleiding van het beëindigen van de mogelijkheid tot verzilveren van slijtersbonnen door de Nationale Slijtersbon B.V. heeft de Consumentenbond contact opgenomen met de slijtersbranche. De Consumentenbond heeft zich op het standpunt gesteld dat álle slijters die op enig moment aangesloten waren bij de Nationale Slijtersbon B.V. verplicht zijn om álle slijtersbonnen te blijven accepteren*1. Het faillissement van diezelfde Nationale Slijtersbon B.V. heeft naar mening van de Consumentenbond geen invloed op die verplichting. Er is door de Consumentenbond forse druk uitgeoefend op de slijtersbranche om dit af te dwingen. Men heeft aangegeven bereid te zijn hiertoe maar de rechter te stappen om de slijters te dwingen tot acceptatie. Dit zou kunnen leiden tot het door de Consumentenbond voor de rechter dagen van de SlijtersUnie of zelfs van individuele slijters. De uitkomst van zo’n proces zou er zelfs toe kunnen leiden dat slijters gedwongen worden elke slijtersbon te accepteren, ongeacht wie deze in het verleden verkocht heeft.

Er is diverse malen overleg gevoerd tussen de Consumentenbond en de slijtersbranche. In dit overleg hebben de ketenslijterijen verenigd in de VDN (Vereniging Drankenhandel Nederland) aangegeven bereid te zijn de door hen zelf verkochte slijtersbonnen alsnog te accepteren. De consumentenbond is daarmee akkoord gegaan.

Gezien de dreigende rechtszaken die zowel kosten als imagoschade voor de slijters op zouden leveren en mede naar aanleiding van de opstelling van de ketenslijters heeft de SlijtersUnie na rijp beraad besloten haar leden te adviseren eveneens de door die leden zelf verkochte slijtersbonnen alsnog te accepteren. Dit advies geldt dus uitsluitend de door u zelf verkochte slijtersbonnen. Op deze manier hopen we de schade voor de slijterbranche en de afzonderlijke slijters zo beperkt mogelijk te houden al realiseren we ons terdege dat het voor individuele slijters een kostenpost op kan leveren.

Het faillissement van de Nationale Slijtersbon B.V., het bedrijf achter de slijtersbon, heeft onder andere tot gevolg dat er een curator*2 is aangesteld. Deze curator heeft onder meer als taak om na te gaan of het faillissement te wijten is aan onbehoorlijk bestuur, onrechtmatig handelen of fraude. Ook de consumentenbond verricht hier onderzoek naar, de resultaten daarvan zijn nog niet bekend.

De verwachting is dat het nog te accepteren aantal bonnen per slijter beperkt zal zijn. We raden u aan om de ingenomen bonnen voorlopig te verzamelen en niet in te zenden aan de Nationale Slijtersbon B.V.. Wel is het verstandig om uw vordering (de waarde van de in uw bezit zijnde bonnen) bij de curator in te dienen. Op korte termijn zal de SlijtersUnie contact opnemen met de curator om na te gaan of er nog geld beschikbaar is uit het faillissement om de uitstaande bonnen te vergoeden.  Zodra daar duidelijkheid over komt hoort u dat. Het vergoeden van de bonnen door de SlijtersUnie zelf is niet mogelijk aangezien we niet over de middelen daartoe beschikken, de SlijtersUnie is zelf ook gedupeerde.

Wij betreuren dat door deze berichtgeving verwarring kan ontstaan bij u en uw klanten. Maar gezien de bovengeschetste ontwikkelingen zijn we van mening niet anders te kunnen adviseren.

En voor alle duidelijkheid: het bedrijf de Nationale Slijtersbon B.V. is op geen enkele manier verbonden met of gelieerd aan de SlijtersUnie. Uitsluitend de belangen van u, onze leden, worden door ons vertegenwoordigd.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben vernemen wij dat graag van u en zullen wij trachten deze zo goed als mogelijk te beantwoorden.

Tags: