Vergoedingen

2.3 VERGOEDINGEN
Voor (bestuurs)vergaderingen van de Koninklijke SlijtersUnie en vergaderingen van organen waarin de Koninklijke SlijtersUnie een door het hoofdbestuur aangewezen afgevaardigde heeft, geldt het navolgende vergoedingensysteem. Vergoedingen dienen te worden gedeclareerd binnen drie maanden nadat hier aanspraak op gemaakt kan worden. Indien na het verstrijken van deze termijn declaraties worden ontvangen worden deze niet uitbetaald. De vaststelling van de vergoedingen vindt plaats ex artikel 16 lid 1 sub e door het hoofdbestuur. De hierna te noemen bedragen zijn (vóór indexering) vastgesteld in de hoofdbestuursvergadering van 3 februari 2003. De systematiek van vergoedingen is laatstelijk gewijzigd in de hoofdbestuursvergadering van 24 januari 2011.

1. HOOFDBESTUURSVERGADERING

Gereden kilometers per vergadering ter hoogte van € 0,28 per kilometer. Wanneer 2 hoofdbestuursleden carpoolend dezelfde vergadering bezoeken kan slechts één hoofdbestuurslid de kilometervergoeding declareren. Uiteraard kunnen wel beide hoofdbestuursleden de vacatievergoeding declareren. Hoofdbestuursleden die gebruik maken van het openbaar vervoer kunnen eveneens de gereisde kilometers declareren. Hoofdbestuursleden kunnen bovendien de werkelijke kosten, die niet zijn begrepen in de vastgestelde vergoeding, met uitzondering van kosten van consumpties en maaltijden, eveneens declareren. Uitzondering op deze regel vormen werklunches. Deze kunnen wel gedeclareerd worden. De vacatievergoeding bedraagt met ingang van 1 januari 2023: € 127,- voor een ochtend tussen 9:00 en 13:00 uur of middag tussen 14:00 en 18:00 uur of avond vanaf 18:00 uur en € 173,- voor een hele dag langer dan 5 uur. In de bovenvermelde tijdsbesteding is begrepen de reistijd. Wanneer de totale tijdsbesteding inclusief de reistijd binnen 1 dagdeel valt kan 1 dagdeel worden gedeclareerd. Indien deze tijd in meer dan 1 dagdeel valt en tevens langer dan 5 uur bedraagt kan een gehele dag worden gedeclareerd. Jaarlijks per 1 januari zal de vacatievergoeding worden aangepast met de consumentenprijsindex geldend voor alle huishoudens, totaal. De indexering zal telkens omhoog worden afgerond in hele eurobedragen. Bijeenkomsten, vergaderingen waarin men de Koninklijke SlijtersUnie vertegenwoordigt zijn te declareren op dezelfde basis. Gereden kilometers + dagdeel.

2. DAGELIJKS BESTUURSVERGADERING
Hiervoor geldt dezelfde vergoeding als voor hoofdbestuursvergaderingen. Dagelijks bestuursleden kunnen bovendien € 113,45 per kwartaal aan telefoonkosten declareren.

3. ALGEMENE LEDENVERGADERING
Voor deze vergadering geldt géén vergoeding.

4. VERGADERINGEN VAN OVERIGE ORGANEN, WAAR DOOR HET HOOFDBESTUUR EEN AFGEVAARDIGDE VOOR IS AANGEWEZEN.
Hiervoor geldt dezelfde vergoeding als voor hoofdbestuursvergaderingen.

Voor vergaderingen van overige organen, waar door het hoofdbestuur een afgevaardigde voor is aangewezen, kan door hoofdbestuurleden aanspraak gemaakt worden op rechtstreekse volledige betaling van de eventuele vergoeding door deze overige organen. Indien daarvan gebruik gemaakt wordt komt het recht op vacatievergoeding door de SlijtersUnie voor die vergadering te vervallen.

5. VERGADERING KONINKLIJKE SLIJTERSUNIE COMMISSIE
Hiervoor geldt dezelfde vergoeding als voor hoofdbestuursvergaderingen.

6. BTW
Vacatievergoedingen en kilometervergoeding zijn vrijgesteld van BTW.