Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Laatstelijk gewijzigd d.d. 15 mei 2017

TOELATING TOT HET LIDMAATSCHAP

Artikel 1

Verzoeken om te worden toegelaten als lid van de Koninklijke SlijtersUnie dienen te worden gericht tot het bestuur van de Koninklijke SlijtersUnie. Het bestuur van de Koninklijke SlijtersUnie beslist over de toelating. Zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen dertig dagen na de aanmelding ontvangt men  de vindplaats op internet van de statuten en het huishoudelijk reglement.

VERLIES VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 2

 1. De ontvangst van een opzeggingsbericht van een lid wordt binnen acht dagen na ontvangst door de secretaris aan dit lid bevestigd.
 2. Indien het verlies van het lidmaatschap het gevolg is van royement, kan het betreffende lid slechts na het verstrijken van één jaar na het definitief worden van het royement weer als lid worden toegelaten. Indien het royement het gevolg is van wanbetaling, kan het betreffende lid slechts weer als lid worden toegelaten nadat het zich van de financiële verplichtingen voortvloeiende uit zijn vroegere lidmaatschap ten volle heeft gekweten.

LEDENREGISTER

Artikel 3

Het bestuur draagt er zorg voor, dat een register van alle leden van de Koninklijke SlijtersUnie wordt gevoerd en nauwkeurig wordt bijgehouden.

CONTRIBUTIES

Artikel 4

 1. De door de leden van de Koninklijke SlijtersUnie te betalen contributie wordt telkenjare in de algemene vergadering voor het daarop volgende verenigingsjaar opnieuw vastgesteld.
 2. De penningmeester zorgt jaarlijks zo spoedig mogelijk voor al hetgeen nodig is voor de inning van de contributies.
 3. Voor nieuw toegetreden leden wordt de contributie voor het jaar van toetreding pro rata vastgesteld. Als twee/derde gedeelte van het kalenderjaar is verstreken is contributie verschuldigd met ingang van de eerste dag van het volgend boekjaar.
 4. Ereleden en leden van verdienste betalen geen contributie indien zij niet het slijterbedrijf uitoefenen zoals bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horeca Wet.

BEHEERDER GELDMIDDELEN

Artikel 5

 1. De penningmeester voert het beheer over de geldmiddelen.
 2. De overtollige kasgelden worden gestort op de bankrekening van de Koninklijke SlijtersUnie.
 3. Voor het opnemen van bedragen boven € 12.500,- van het tegoed op de bankrekening is de goedkeuring van de voorzitter en penningmeester vereist.
 4. De algemene vergadering kan voor speciale doeleinden omslagen vaststellen.
 5. De algemene vergadering kan heffingen vaststellen voor fondsen met een bijzondere bestemming.
 6. Belegging van de geldmiddelen van de Koninklijke SlijtersUnie vindt plaats conform de besluiten van het bestuur.

DE ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 6

 1. De algemene vergadering wordt schriftelijk bijeen geroepen door een uitnodiging aan alle leden met vermelding van datum, tijd, plaats en de agenda.
 2. Voorstellen tot behandeling van bepaalde agendapunten in de algemene vergadering dienen, behoudens in het geval van voorstellen tot wijziging van statuten, uiterlijk zeven dagen vóór de datum van de vergadering bij het secretariaat schriftelijk te zijn ingediend. Het bestuur voorziet het voorstel van een preadvies. Het kan de behandeling in de algemene vergadering uitstellen, indien naar zijn mening de toelichting nog onvoldoende is.

Artikel 7

 1. De voorzitter heeft het recht om – in het belang van de orde – leden die het woord wensen te voeren, het woord te weigeren onder opgave van redenen, die hem daartoe nopen.
 2. Het lid, aan wie het woord wordt geweigerd, heeft het recht beroep te doen op de vergadering, die bij meerderheid beslist of hem het woord alsnog zal worden verleend.
 3. Diegene die de orde van de vergadering verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde geroepen.
 4. De voorzitter kan diegene, die in zijn wangedrag volhardt, uit de vergadering doen verwijderen.
 5. De orde wordt onder andere geacht te zijn verstoord, indien een spreker zaken wenst te behandelen of onderwerpen wenst te bespreken, welke niet op de agenda voorkomen, of waarvoor de vergadering niet is aangekondigd.

Artikel 8

Alle voorstellen en amendementen op voorstellen moeten, voordat zij in stemming worden gebracht, schriftelijk worden geformuleerd en voorgelezen.

Artikel 9

 1. Van de algemene vergadering worden notulen gehouden. Indien de secretaris niet aanwezig is, wijst de vergadering een lid aan, dat de notulen bijhoudt.
 2. Vaststelling van de notulen geschiedt in de eerstvolgende vergadering volgende op die waarop de notulen betrekking hebben.
 3. De notulen worden door de secretaris bewaard, nadat zij door de vergadering zijn goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter.

Artikel 10

 1. Voor het vervullen van de vacature van de voorzitter en andere door de algemene vergadering te benoemen bestuursleden stelt het bestuur een kandidaat door vermelding op de agenda. Andere kandidaten moeten schriftelijk tot uiterlijk zeven dagen vóór het tijdstip van de verkiezing schriftelijk worden aangemeld, mits blijkt, dat dit voorstel gesteund wordt door 15 leden. De voordracht van een kandidaat dient vergezeld te gaan van diens bereidverklaring.
 2. Het bestuur heeft te allen tijde het recht kandidaatstellingen te doen, respectievelijk te wijzigen tot aan het tijdstip der verkiezing.
 3. Indien geen tegenkandidaat gesteld is en geen afgevaardigde stemming verlangt, wordt de kandidaat geacht bij acclamatie te zijn gekozen. De voorzitter benoemt voor de aanvang van de stemming uit de afgevaardigden 3 leden, die tezamen het stembureau vormen. Het bestuurslidmaatschap eindigt van rechtswege nadat het betreffende bestuurslid acht verenigingsjaren in het bestuur zitting heeft gehad, voor de voorzitter geldt een termijn van twaalf jaren.

Artikel 11

 1. De secretaris houdt van alle vergaderingen van het bestuur een presentielijst bij.
 2. Voor wat betreft de algemene vergadering wordt een presentielijst bijgehouden van de stemgerechtigde leden.
 3. Indien niemand over een voorstel stemming verlangt, kan de voorzitter het zonder hoofdelijke stemming voor aangenomen verklaren.

VERGOEDINGEN

Artikel 12

Alle leden van het bestuur alsmede diegenen, die zijn aangewezen door de voorzitter van de Koninklijke SlijtersUnie ontvangen hun vergoeding voor vacatiedagen, reis- en verblijfkosten, voor het bijwonen van vergaderingen van de Koninklijke SlijtersUnie en voor het in overleg met en met toestemming van de Koninklijke SlijtersUnie deelnemen aan vergaderingen van en besprekingen met derden, voor zover zij van die derden geen vergoeding ontvangen.

SLOTBEPALING

Artikel 13

Wijziging van dit huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering, mits het voorstel tot wijziging letterlijk bij de agendastukken is gevoegd. Het besluit wordt met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.