Statuten

STATUTEN
Laatstelijk gewijzigd d.d. 15 mei 2017

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: ‘Koninklijke SlijtersUnie’.
 2. Zij is gevestigd te Eindhoven.

DUUR

Artikel 2

 1. Koninklijke SlijtersUnie is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 3
1. Het doel van Koninklijke SlijtersUnie is het behartigen van de sociale en economische belangen van haar leden, voor zover betrekking hebbende op het slijtersbedrijf en het bestrijden van al hetgeen deze belangen zou kunnen schaden.
2. Koninklijke SlijtersUnie tracht dit doel te bereiken langs wettige weg door:
a. het bevorderen van een gezonde geest in de door haar leden uitgeoefende ondernemingen;
b. het uitgeven van geschriften ten behoeve van voorlichting, propaganda, vakkennis en reclame in het belang van de bedrijfstak;
c. het plegen van overleg en samenwerking met andere verenigingen, lichamen en instanties, welke een gelijk of gelijksoortig doel beogen of mede beogen;
d. zich te doen vertegenwoordigen in daarvoor in aanmerking komende organen en commissies, het bedrijfsleven, overheidslichamen of representatieve instanties;
e. het uitvaardigen van voor leden bindende voorschriften;
f. het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten, bindende loonregelingen en andere afspraken, alsmede het verlenen van medewerking aan de wijziging daarvan;
g. het houden van vergaderingen, voordrachten en lezingen, alsmede het organiseren van tentoonstellingen en wedstrijden, die op de bedrijfstak betrekking hebben;
h. het verstrekken van hulp en voorlichting aan leden van Koninklijke SlijtersUnie ter zake van de uitvoering en het in acht nemen van wettelijke voorschriften die op de bedrijfstak betrekking hebben;
i. het voeren van procedures ten behoeve van de branche in het algemeen en de leden in het bijzonder, waaronder begrepen procedures gericht op handhaving van de Drank- en Horecawet dan wel daaraan gerelateerde wet- of regelgeving;
j. alle andere wettige middelen, die voor het doel van Koninklijke SlijtersUnie bevorderlijk zijn.

STRUCTUUR VAN KONINKLIJKE SLIJTERSUNIE

Artikel 4
1. Koninklijke SlijtersUnie kent:
a. de algemene vergadering;
b. het bestuur;
c. commissies;
d. leden, ereleden, leden van verdienste en begunstigers;

LIDMAATSCHAP

Artikel 5

 1. Koninklijke SlijtersUnie kent leden, ereleden, leden van verdienste en begunstigers
 2. Leden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die het slijtersbedrijf uitoefenen als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet.
 3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdienste jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van Koninklijke SlijtersUnie door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd, zulks op voorstel van het bestuur.
 4. Leden van verdienste zijn zij, die nuttige werkzaamheden in de bedrijfstak hebben verricht en op grond daarvan door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd, zulks op voorstel van het bestuur.
 5. Begunstigers zijn diegenen, die zich jegens Koninklijke SlijtersUnie verbinden tot storten van een jaarlijkse bijdrage minimaal gelijk aan de voor enig jaar vastgestelde contributie voor de leden. Ze hebben recht op het bijwonen van de openbare vergaderingen van Koninklijke SlijtersUnie. Het bestuur heeft het recht te weigeren een begunstiger als zodanig toe te laten.
 6. Als lid of begunstiger kan men worden toegelaten nadat men een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet toelating van een lid of begunstiger door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 7. Het lidmaatschap is persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar, noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

Artikel 6
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, indien het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van Koninklijke SlijtersUnie in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Artikel 7
Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid. Is het lid een rechtspersoon dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens Koninklijke SlijtersUnie;
d. door royement;
e. indien een lid niet meer voldoet aan de voorwaarden van artikel 5.

Artikel 8

 1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke vóór de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 2. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het  lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden.
 3. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
 4. Royement van het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 5. Het royement geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene vergadering tot royement zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

 

GELDMIDDELEN

Artikel 9

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van de leden, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen, bijdragen van begunstigers en tenslotte uit eventuele andere baten.
 2. Ieder lid betaalt contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.
 3. Ereleden en leden van verdienste, indien en voor zover zij niet het slijtersbedrijf als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet uitoefenen, hebben geen verplichting tot het betalen van contributie. Indien en voor zover een lid meerdere verkooppunten exploiteert, is hij verplicht voor elk van deze verkooppunten de in het huishoudelijk reglement vastgestelde contributie te betalen.

DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 10

 1. De algemene vergadering bestaat uit de ter vergadering aanwezigen leden.
 2. Alle leden van Koninklijke SlijtersUnie hebben toegang tot de algemene vergadering, hebben daar het recht het woord te voeren en schriftelijke voorstellen te doen.
 3. De algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar gehouden, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
 5. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 6. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording déchargeert het bestuur.
 7. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering zulks onder intrekking van de last aan de eerder benoemde commissie een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen één maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen, welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.
 8. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.
 9. Behalve de in lid 3 van dit artikel bedoelde algemene vergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering.
 10. Na ontvangst van het verzoek zoals in het vorige lid bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan dit verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeen roept.

Artikel 11

 1. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
 2. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden, tussen de personen, die het grootste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco stemmen.
 3. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid ervan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Artikel 12

 1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid zal een van de andere leden van het bestuur de vergadering leiden.
 2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid van de vereniging notulen gemaakt.

Artikel 13
Tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren:
a. het vaststellen en wijzigen van de statuten en reglementen;
b. het vaststellen van de begroting voor het eerstvolgende verenigingsjaar alsmede het vaststellen van de jaarstukken;
c. het vaststellen van de contributie;
d. de benoeming van de voorzitter;
e. het instellen van een financiële commissie alsmede het benoemen van twee leden als lid en twee leden als plaatsvervangend lid van de commissie;
f. het bepalen van het algemeen beleid en het opdragen van de uitvoering daarvan aan het bestuur;
g. het uitoefenen van alle bevoegdheden, die niet krachtens de statuten aan andere organen van Koninklijke SlijtersUnie zijn overgelaten.

HET BESTUUR

Artikel 14
1. Het bestuur bestaat uit:
a. de door de algemene vergadering benoemde voorzitter, die niet behoeft te voldoen aan de vereisten als bedoeld in artikel 5;
b. maximaal vijf door de algemene vergadering benoemde overige bestuursleden.

2. Het bestuur kan maximaal een persoon benoemen tot adviserend lid van het bestuur, zonder dat deze voldoet aan de vereisten als gesteld in artikel 5, zulks op grond van diens bijzondere deskundigheid en/of kennis. Het adviserend lid heeft geen stemrecht en wordt niet gerekend tot het in voormeld lid opgenomen maximum.

Artikel 15
1. De voorzitter van Koninklijke SlijtersUnie is voorzitter van het bestuur.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Artikel 16
1.Tot de bevoegdheden en taken van het bestuur behoren:
a. het voorbereiden van beleidsbeslissingen en het toezien op de uitvoering van de door de algemene vergadering vastgestelde besluiten;
b. het beheren van de geldmiddelen en eigendommen van Koninklijke SlijtersUnie;
c. het waken over de naleving van de statuten en reglementen;
d. het verdelen van de werkzaamheden onder zijn leden;
e. het vaststellen van de vergoedingen voor vacatiedagen, reis- en verblijfkosten voor deelneming aan de vergaderingen van Koninklijke SlijtersUnie en voor bijwoning van andere vergaderingen en gelegenheden namens Koninklijke SlijtersUnie;
f. de vaststelling van een aan de voorzitter toe te kennen vergoeding;
g. het regelen van de tekeningsbevoegdheid voor uitgaven van Koninklijke SlijtersUnie;
h. het benoemen van vertegenwoordigers van Koninklijke SlijtersUnie in andere lichamen of commissies. i. het doen van voordrachten aan de algemene vergadering tot benoeming van voorzitter en andere, door de algemene vergadering te benoemen bestuursleden.

2. Het bestuur is bevoegd tot het aankopen, bezwaren of vervreemden van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling van een schuld voor een derde verbindt, mits hiertoe vooraf door de algemene vergadering goedkeuring wordt verleend.

DE VOORZITTER

Artikel 17
De voorzitter is voorzitter van de algemene vergadering en  van het bestuur. Hij is bevoegd bij de vergaderingen van de genoemde organen maatregelen van orde te nemen.

Artikel 18
De voorzitter heeft toegang tot alle vergaderingen en bijeenkomsten binnen Koninklijke SlijtersUnie en heeft het recht daar het woord te voeren.

Artikel 19
De voorzitter kan als zodanig door het bestuur worden geschorst en door de algemene vergadering worden ontslagen.

DE SECRETARIS

Artikel 20

 1. De secretaris is verantwoordelijk voor het secretariaat van de vereniging en is verder belast met alle werkzaamheden, die hem bij statuten, reglementen dan wel bij besluiten van algemene vergadering, dan wel bestuur worden opgedragen.
 2. Hij kan als zodanig door het bestuur worden geschorst en/of van zijn taak worden ontheven.

DE PENNINGMEESTER

Artikel 21

 1. De penningmeester is belast met het beheer van het vermogen en de geldmiddelen van Koninklijke SlijtersUnie.
 2. De penningmeester kan als zodanig door het bestuur worden geschorst en/of van zijn taak worden ontheven. 

DE VICE-VOORZITTER

Artikel 22
De vice-voorzitter vervangt de voorzitter van Koninklijke SlijtersUnie bij ziekte en/of afwezigheid. Hij kan door het bestuur als zodanig worden geschorst en/of van zijn taak worden ontheven.

DE VERTEGENWOORDIGING

Artikel 23

 1. Het bestuur alsmede de voorzitter en secretaris tezamen zijn bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen. Zij kunnen zich daarbij ook door een schriftelijk gevolmachtigde laten vertegenwoordigen.
 2. Aan de penningmeester kan door het bestuur beperkte of algehele volmacht worden gegeven voor zover het de uitoefening van diens taak betreft.
 3. Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde doet geen afbreuk aan het bepaalde in lid 2 van artikel 16.

INSTELLING VAN COMMISSIES

Artikel 24
De instelling van commissies geschiedt door het bestuur dat hun taak, werkwijze, samenstelling, rechten en verplichtingen vaststelt.

DE REGLEMENTEN

Artikel 25

 1. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het bevat nadere voorschriften omtrent de inrichting van Koninklijke SlijtersUnie.
 2. De overige reglementen worden door het bestuur vastgesteld.
 3. Reglementen mogen geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met deze statuten.

STEMRECHT EN KIESRECHT

Artikel 26

 1. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in de statuten anders is bepaald.
 2. Uitgesloten is de mogelijkheid om aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht te verlenen tot het uitbrengen van een stem. Stemming kan slechts plaatsvinden door stemgerechtigden, die ter vergadering aanwezig zijn.

Artikel 27

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben na een besluit van de algemene vergadering waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat daar een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van hun voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de dag der vergadering het voorstel, waarin de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, schriftelijk aan de leden mededelen.
 3. Tot wijziging van de statuten kan  worden besloten door een algemene vergadering, waar tenminste een volstrekte meerderheid van het aantal stemmen vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 28

 1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
 2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de kamer van koophandel binnen welker gebied Koninklijke SlijtersUnie haar zetel heeft. 

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 29

 1. Behoudens het bepaalde artikel in 2:19 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waar tenminste een volstrekte meerderheid van het aantal stemgerechtigden vertegenwoordigd is.
 2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht de ter vergadering vertegenwoordigde stemmen, tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste acht dagen maar uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen.
 4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging strookt.
 6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zoveel mogelijke van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden: ‘in liquidatie’.

SLOTBEPALING(EN)

Artikel 30
In alle zaken, waarin de statuten en/of de reglementen niet voorzien en in gevallen van twijfel omtrent de uitleg van de statuten en reglementen beslist het bestuur.