Doelstellingen

Het doel van de SlijtersUnie is het behartigen van de sociale en economische belangen van haar leden, voor zover betrekking hebbende op het slijtersbedrijf en het bestrijden van al hetgeen deze belangen zou kunnen schaden. De SlijtersUnie tracht dit doel te bereiken langs wettige weg door:

a. het bevorderen van een gezonde geest in de door haar leden uitgeoefende ondernemingen;
b. het uitgeven van geschriften ten behoeve van voorlichting, propaganda, vakkennis en reclame in het belang van de bedrijfstak;
c. het plegen van overleg en samenwerking met andere verenigingen, lichamen en instanties, welke een gelijk of gelijksoortig doel beogen of mede beogen;
d. zich te doen vertegenwoordigen in bedrijf- en productschappen en andere daarvoor in aanmerking komende organen en commissies, het bedrijfsleven, overheidslichamen of representatieve instanties;
e. het uitvaardigen van voor leden bindende voorschriften;
f. het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten, bindende loonregelingen bijvoorbeeld V.U.T.) en andere afspraken, alsmede het verlenen van medewerking aan de wijziging daarvan;
g. het houden van vergaderingen, voordrachten en lezingen, alsmede het organiseren van tentoonstellingen en wedstrijden, die op de bedrijfstak betrekking hebben;
h. het verstrekken van hulp en voorlichting aan leden van de SlijtersUnie terzake van de uitvoering en het in acht nemen van wettelijke voorschriften die op de bedrijfstak betrekking hebben;
i. het voeren van procedures ten behoeve van de branche in het algemeen en de leden in het bijzonder;
j. alle andere wettige middelen, die voor het doel van de SlijtersUnie bevorderlijk zijn.