Laatste nieuws

Slijters willen vervolging VNG

De SlijtersUnie doet strafrechtelijk aangifte tegen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wegens opzettelijke uitlokking van overtreding van de Drank- en Horecawet (DHW).

De VNG roept in haar pilot ‘reguleren mengvormen winkel/horeca’ gemeenten op om ondernemers bewust de regels van de DHW te laten overtreden en experimenten aan te gaan buiten de kaders van de wet. Voorbeelden daarvan zijn de kapper die een glaasje prosecco schenkt of de boekhandelaar die wijn verkoopt. De Koninklijke SlijtersUnie, brancheorganisatie voor slijtes, wil dat de pilot onmiddellijk wordt gestaakt en dat de VNG vervolgd wordt voor uitlokking van grootschalige overtreding van de wet.
Staatsecretaris Van Rijn heeft in zijn brief van 18 januari aan de VNG al met klem verzocht om de plannen en communicatie over de pilot alsnog in overeenstemming te brengen met de DHW. De VNG heeft dit verzoek blijkens haar antwoord aan de staatssecretaris van 5 februari naast zich neergelegd. Die reactie heeft echter niet geleid tot een wijziging van het standpunt van de staatssecretaris. Deze blijft van mening dat enkel binnen de kaders van de wet geëxperimenteerd mag worden.
In haar uitspraak van 30 maart 2016 heeft de rechtbank Zwolle definitief een einde gemaakt aan de gedachte dat handhaving bij experimenten met mengvormen achterwege zou kunnen blijven, wanneer sprake is van overtreding van de DHW. De rechter heeft geoordeeld dat deelname aan de pilot geen excuus kan vormen voor een gemeente om niet op te treden. Daarbij laat de rechter wegen, dat de DHW geen wettelijke bepaling kent, waarin de mogelijkheid in het leven wordt geroepen om te experimenteren met lokale dan wel landelijke regelgeving.
De VNG ziet in de oproep van de minister noch in de uitspraak van de rechtbank aanleiding om op haar standpunt terug te komen. Indien het daadwerkelijk tot veroordeling komt kan de VNG een geldboete worden opgelegd van € 20.250,-. Bovendien kan in dat geval de VNG veroordeeld worden tot het verrichten van prestaties tot het goed maken van een en ander. Ron Andes, voorzitter SlijtersUnie: ‘Alcohol leent zich niet voor experimenten. Wanneer de VNG niet bereid is te luisteren naar de door bestuur en rechtspraak aangereikte argumenten, dan rest nog slechts de harde weg.’

 

Tags: